Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

                    Godziny przyjmowania interesantów:
          Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.
          W dni ustawowo wolne od pracy placówka jest nieczynna.
____________________________________________________________

Sprawy można załatwić korespondencyjnie kierując je na adres:
         Szkoła Podstawowa w Modrzewiu z siedzibą w Ziębowie
                       Ziębów 14;         26-300 Opoczno
                        lub drogą mailową na adres:
                          spmodrzew@um.opoczno.pl
                                  lub telefonicznie:
                                      44 755-18-29
____________________________________________________________


                   SPRAWY PROWADZONE PRZEZ SZKOŁĘ:

1. Nabór  uczniów,  przyjmowanie  i  wydawanie   dokumentów  uczniów.
2. Wydawanie zaświadczeń dotyczących spraw uczniów. Zaświadczenia
    o  uczęszczaniu  ucznia  do szkoły wydaje się bezzwłocznie na ustną
    prośbę ucznia lub rodzica/ opiekuna prawnego.
3. Przygotowanie i wydawanie upoważnień.
4. Przygotowanie i wydawanie legitymacji szkolnych.
5. Przygotowanie i wydawanie duplikatów świadectw.
6. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji.
7. Postępowanie w sprawach nieletnich.
8. Akta osobowe pracowników.
9. Sprawy kadrowe: nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
odpowiada: Anna Domagalska

wytworzył: Anna Domagalska

wprowadził: administrator

data: 12-06-2012

data: 12-06-2012

data: 12-06-2012Rejestr zmian strony