Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka


Szkoła  realizuje  cele  i  zadania  określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7
września  1991r.  oraz  przepisach  wydanych na  jej podstawie,  a w szczególności:
    1. zapewnia  bezpłatne  nauczanie  w   zakresie  ramowych   planów   nauczania;
    2. zatrudnia  nauczycieli   posiadających   kwalifikacje   określone  w  odrębnych
        przepisach;
    3. realizuje:
          a)  programy  nauczania  uwzględniające podstawę  programową kształcenia
               ogólnego;
          b)  ramowe plany nauczania.
    4. realizuje  ustalone  przez  ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
        zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania
        egzaminów i sprawdzianów.

odpowiada: Anna Domagalska

wytworzył: Anna Domagalska

wprowadził: administrator

data: 14-06-2012

data: 14-06-2012

data: 14-06-2012Rejestr zmian strony