Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

Szkoła Podstawowa w Modrzewiu z siedzibą w Ziębowie jest jednostką
organizacyjną Gminy Opoczno, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.Szkoła działa  na  podstawie  Ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie
oświaty ( Dz. U. z 2004 r Nr. 256, poz. 2572 z póź. zm.).


odpowiada: Anna Domagalska

wytworzył: Anna Domagalska

wprowadził: administrator

data: 01-06-2012

data: 01-06-2012

data: 02-06-2012Rejestr zmian strony